SWEETWATER   REGULATORS
Sweetwater Regulators
June 19, 2016 NCOWS
SCORES

Men’s Three Gun Smokeless Shootist Elder
Grump 323.38    

Men’s Four Gun Smokeless Shootist Elder
Tumbleweed Kip 283.63

Men’s Two Gun Smokeless Shootist Working Cowboy Senior
Dakota Denny 191.98
Sgt. Rusty Brec 197.18

Men’s Two Gun Smokeless Duelist Working Cowboy Elder
Captain Cook 155.97

Men’s Four Gun Smokeless Shootist
Prairie Dog Don 457.82
Vavo Bravo 473.98

Women’s Four Gun Smokeless Shootist
Yosemite Pam 390.71

Men’s Two Gun Smokeles Shootist Working Cowboy Elder
Johnny McCrae 224.08
Vaquero Den 336.63

Men’s Two Gun Smokeless Shootist Working Cowboy
G.W. strong 201.25

Men’s Four Gun Black Powder Pistolero
Flatbush 282.76